Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
Telefon: 06-30/528-1300
E-mail: gyecko@vipmail.hu
Web.: cko-gyomanedrod.mlap.hu


Pályázati lehetőségek:

Expressz Roma Ösztöndíj pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EXPRESSZ  ROMA ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM PÁLYÁZATHOZ

 

A PROGRAM CÉLJA:

Összhangban a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat célkitűzéseivel, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Kecskeméti Genius Loci Közhasznú Alapítvány a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel hozzá kíván járulni a roma közösség gazdasági és társadalmi integrációjához.

A program közvetett célja, hogy a roma  társadalom integrációjára rendelkezésre álló állami források mellett egy új lehetőség jelenjen meg a roma fiatalok körében a felsőoktatási szintű továbbtanulási motiváció érdekében. Célunk, hogy a felsőoktatásban részt vevő roma fiatalok minél kevesebb százaléka hulljon ki anyagi okok miatt a felsőoktatásból. A program havi ösztöndíjat és gyakorlati helyet biztosít a programot támogató hazai és multinacionális cégeknél.

TÁMOGATOTT PÁLYÁZÓK VÁRHATÓ SZÁMA: 

40 - 50 fő

TÁMOGATÁS FORMÁJA:

Visszfizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, ösztöndíj.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A támogatás mértéke min. 40.000.- FT/hó/fő max. 70.000.- FT/hó/fő

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhelyű, állami felsőoktatási intézményben nappali vagy levelező szakos,  gazdasági, pénzügyi, informatikai, mérnöki szakon hallgatói státuszban, vagy nem állami felsőoktatási intézmény államilag elismert szakán, gazdasági területen tanuló roma hallgatók.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

 
A pályázatokat 2009. december 31-ig kell postára adni elsőbbségi, ajánlott küldeményként.
A megadott idő intervallumban a pályázatok benyújtása folyamatos.

Pályázat kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be.

A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
A pályázati dokumentáció elérhető a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján www.nfgm.gov.hu.

A pályázati adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell a következő, a közreműködő szervezet címre beküldeni:

Kecskeméti Genius Loci Közhasznú Alapítvány
Cím: 6000 Kecskemét  
Nyíri út  2/A.


A PÁLYÁZATOK BEKÜLDHETŐEK ELEKTRONIKUS ÚTON IS, A KÖTELEZŐ MELLÉKELTEK CSATOLÁSÁVAL, AZ IGAZOLÁSOK BESZKENNELÉSÉVEL.
KÉRJÜK, HOGY A KITÖLTÖTT PÁLYÁZATI ADATLAPOT MINDEN ESETBEN KÜLDJÉK MEG E-MAIL-BEN AZ
info@geniusloci.hu
Ezt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript használatát
CÍMRE!

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

         kitöltött pályázati adatlapot (www.nfgm.gov.hu, www.geniusloci.hu )
        önéletrajzot
        motivációs levelet
         iskolalátogatási igazolást
       az előző félév elvégzését igazoló indexmásolatot (amennyiben nem első éves hallgató)

A pályázat két fordulós. A beküldött pályázatokat szakmai zsűri bírálja. A behívott pályázók szóbeli beszélgetésen vesznek részt, ezt követően kerül sor a nyertes pályázók kiválasztására.

Költségtérítéses
képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon folyó, államilag elismert első vagy másoddiploma, és első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő, roma fiatalok számára.

Pályázhatnak:
Az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben, illetve másoddiploma és az első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben résztvevő roma hallgatók.
A pályázat keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium vissza nem térítendő költségtérítési támogatást nyújt a 2008/2009-es tanév második félévére beíratkozott, felsőfokú tanulmányait folytató roma hallgatóknak az alábbi pályázati feltételek szerint.
Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, kreditrendszerű képzés esetén az előző félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítő (kivéve, ha a megszerezhető kredit pont kevesebb, mint 15 kredit), vagy az a hallgató, aki az adott szak, szakpár képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt túllépi, valamint közszolgálati jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban. 

A pályzaton csak azok a legalább V. évfolyamos hallgatók vehetnek részt, akik már kilenc félévet sikeresen elvégeztek. A keresztféléves képzésben résztvevő hallgatók a pályázaton nem vehetnek részt.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük megküldeni:
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő honlapjáról letölthető pályzati adatlap és a hozzá tartozó nyilatkozat;
- Önéletrajz (mivel a támogatást roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza az etnikai hovatartozást tartalmazza);
- Eredeti igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és pecséttel ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről;
- A leckekönyv előző félévi hitelesített másolata;
- A helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata.

A támogatás mértéke, módja:
A támogatás közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kerül folyósításra. A pályázók részleges vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. A támogatás felső határa a képzési költségtérítés összege.
A másoddiplomát, valamint az első tudományos fokozat (PhD) szerző pályázók a költségtérítésük 50%-át, de legfeljebb 25.000 forint összegű támogatást nyerhetnek el.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat postára adási határideje: 2009. június 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 25.

A pályázók értesítése levélben történik. A pályzat eredményeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő honlapján is közzétételre kerülnek.

A pályázatot 2009. június 1-jéig ajánlott küldeményként az alábbi címre kell küldeni:
Oktatási és Kulturális Minsztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályzatkezelési Önálló Osztály
"Költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása"
1374 Budapest, Pf.: 564. 

A pályzati adatlap és a hozzá tartozó nyilatkozat az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OKM Támogatáskezelő honlapjáról tölthető le:

www.okmt.hu

www.okm.gov.hu


 

Pályázati felhívás a hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított beruházásainak támogatására

Kiíró szerv: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Határidő: 2009. február 19 - 2009. november 13.

Pályázhatnak: a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő
- gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat),
-szövetkezetek,
-egyéni vállalkozók, amelyek az Új Magyarország Mikrohitel Program vagy az Országos Mikrohitel Program keretében nyújtott beruházási hitelhez hiteligérvénnyel rendelkeznek.

A pályázati konstrukció célja: a hazai roma mikrovállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása, az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében felvett hitelekkel finanszírozott projektek megvalósításának segítése.

A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

Az elnyerhető támogatás mértéke: a projekt elszámolható költségének legfeljebb 40%-a, illetve amennyiben a program a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.(IX.17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint komplex programmal segítendő 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben valósul meg, legfeljebb 50%-a. A támogatás maximális összege mind a két esetben: 4 millió Ft.

További információk az alábbi linken érhetők el:

www.nfgm.gov.hu

 

 

Hasznos linkek:

www.pafi.hu


www.romaweb.hu

www.romnet.hu

 

Lejárt Pályázatok:

 

Költségtérítéses
képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása
a 2008/2009. tanév első és második félévére


Kiíró szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a magyarországi államilag elismert egyetemek és főiskolák esti vagy levelező munkarend szertin szervezett költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok számára.

A pályázat célja:
A roma kisebbségi oktatás-nevelés hatékonyságának, illetve a kisebbségi oktatásban - nevelésben résztvevő roma értelmiség számának növelése.

Pályázhatnak:
Az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses esti vagy levelező képzésben résztvevő I-IV. évfolyamos roma hallgatók. 

A támogatás elnyerésének feltétele:
Az előző félév sikeres teljesítése. Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, valamint köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:

1./ Önéletrajz: (mivel a támogatást hátrányos helyzetű roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt tartalmazza, valamint pedagóguspályát választó hallgató esetében azt, hogy pedagógusként szívesen bekapcsolódna a kisebbségi oktatásba).

2./ Igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről.

3./ Igazolás (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva), a képzési költségtérítés féléves összegéről

4./ A leckekönyv előző félévi hitelesített másolata,

5./ A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata.

6./ A pályázati adatlap kitöltve, aláírva mely tartalmazza a közpénzekről nyújtott támogatások átláhtatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14 §-a által előírt nyilatkozatot

7./ A tanulmányi eredményeket

A támogatás módja, mértéke: 
A rendelkezésre álló kert és a pályázók számának, illetve tanulmányi eredményeinek függvényében a támogatás mértéke a költségtérítés részleges-, vagy teljes összege lehet. Előnyben részesülnek az óvó- és tanítóképzésben, valamin a romológia képzésben résztvevő hallgatók.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a támogatást közvetlenül a felsőoktatási intézménynek folyósítja. Az első félév utólagos képzési költségtérítésére a fizetési kötelezettség elmaradásáról az intézmény által kiállított hivatalos igazolás alapján kerülhet sor.

A támogatás módja: költségtérítés

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani, az alábbi címre:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzetiségi Főosztály
Budapest
Szalay u. 10-14.
1054

A borítékra írják rá: "Költségtérítéses képzést támogató pályázat"

Információ az alábbi telefonszámon kérhető: 06-1/473-7324


A pályázati adatlap letölthető az alábbi linken: 

www.okm.gov.hu

A pályázaton nyertesek listáját a bonyolító legkésőbb 2009. március 26-áig közzéteszi a fenti honlapon.

A hiányos, vagy a határidőn túl postára adott pályázatok érvénytelenek.

A pályázat postára adási határideje: 2009. március 5. (javasolt ajánlott küldeményként!)

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 16.

A pályázók értesítése levélben: 2009. március 26.

 

 

 

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő